سفارش تبلیغ
صبا
اللهّمَ صَلّ عَلی عَلی بنْ موسَی الرّضا المرتَضی الامامِ التّقی النّقی و حُجّتکَ عَلی مَنْ فَوقَ الارْضَ و مَن تَحت الثری الصّدّیق الشَّهید صَلَوةَ کثیرَةً تامَةً زاکیَةً مُتَواصِلةً مُتَواتِرَةً مُتَرادِفَه کافْضَلِ ما صَلّیَتَ عَلی اَحَدٍمِنْ اوْلیائِک

حوالی آفتاب
 
صـحـن دوستـان
سقاخونه

 

وقـتـیـ دیــد هــربـــار میــروـمــ و انــگـــار هیـــچـ ... 

 

وقــتـــیـ دیـــد خـــودـمـ از پــسـ خــانــهـ تــکــانـیـ دلــمــ بــر نمــیـ آیــمـ ، خـودشـ مـرا بـرد آنـجــا.....

خــودشـ مـیـخـواســتــ گــوشهـ هــایـ دلــمـ را گـرد گـیـریـ کـنـد ، روحـمـ را کــ بـالـشـ زخمـیـ بـود ، خـودـمـ ک بـیـ "او" بـودـمـ....

خـود بـیـ "او"  کـ بـ  درد نـمـیـخـورد... اصــلا ایـنـ خـود حـجـابـیـسـتـ بـرایـ "او" .... بـایـد ایـنـ 

"او" بـاشـد ، بـایـد ایـنـ "او"  دسـتـ بـگـیـرد .... تـا ایـنـ خـود از مـیـانــ بـرخـیـزد.... هـمـانــ خـودیــ کـ خـیـلـیـ وقـتــ اسـتــ وسـطـ راه نـشـسـتـهــ بـیـ " او" ....

دلـمـ را بـرد.... امـا....کــاریــ نــکــرد... حــرفــیــ نــزد.... چــیــزیــ نــخــواســتــ...

ســـکــــــــــوتــــــ....

امــا قــدرتــ نــمــایــیـ کــرد.... در یــکــ لــحــظـهـ.... لــحــظــهــ آخــر .... آخــریــنــ نــگــاهــ ... نــگـاهــ وداعــ....

خـانــهــ تـکــانــیــ "او" لــحــظــهــ ایــ بــود... بــا نــگــاهــیــ.... بـا نـگـاهـیـ.....گــوشــهــ چــشـمـیــ....

خـانـهـ تـکـانـیـ کـرد..... و شـکـانـد... و شـکـسـتـ.....شـکـسـتـ.... ریـخـتـ....

دلـمـ را کــ نـمـیـگـویـمـ.... بـغـضـمـ را مـیـگـویـمـ....

خـانـهـ تـکـانـیـ کـرد....و سـردشـ کـرد.... و لـرزانـد....

دلـمـ را کــ نـمـیـگـویـمـ.... دسـتـمـ را مـیـگـویـمـ...

خـانـهـ تـکـانـیـ کـرد.... و تـوانـشـ را گـرفـتــ... و قـفـلـشـ کـرد.... و چـسـبـانـدشـ بــ زمـیـنـ ...

دلـمـ را کــ نـمـیـگـویـمـ ..... پـایـمـ را مـیـگـویـمـ.....

خـانـهـ تـکـانـیـ کـرد.... خـیـسـشـ کـرد... روشـنـشـ کـرد.... بـازشـ کـرد ...

دلـمـ را کـ نـمـیـگـویـمـ ... چـشـمـمـ را مـیـگــویـمـ .....

خـانـهـ تـکـانـیـ کـرد....

دلـمـ را نـگـویـمـ کـجـا را بـگــویـمـ ؟

خـانـهـ تـکـانـیــ کـرد... تـحـویـلـشـ گـرفـتـ.... دسـتـیـ بــ سـرشـ کـشـیـد... تـکـهـ ایـ را بــرداشـتــ... بـرایــ خـودشــ....نـمـیـدانـمـ شـایـد هـمـ تـمـامـشـ را .... دیـگـر حـسـابــ مـعـنـایــیـ نـداشـتــ .... خـوبـشـ کـرد.... حـالـشـ را خـوبــ کــرد ... رنــگـیــ  کــرد دنــیـایــشـ را...... خـیـلـیــ کـارهـا کــرد.... ـعـ ـاـ ـشـ ـقـ ـشـ کـرد....

دلـمـ را مـیـگـویـمـ ....

مـجـالـیـ بـرایــ مـانـدنـ نـبـود .... بـایـد مـیرفـتــ ...  دیـگـر جـایـیـ نـداشـتــ... 

دلــمـ را کــ نـهــ ! جــسـمـمـ را مـیـگـویـمـ....

پـرواز داشـتــ....رفـتــ .... بـردنـشــ....

امـا "او" بـرشــ گـردانـد.... چـهـار مـاهـ بـعـد.... دلـتـنـگـشــ بـود؟ ... شـایـد مـیـخـواسـتــ دلـیـ را کـ جـامـانـدهـ بـود پـسـ بـدهـد ! .... امـا نـداد.... تـکـهــ یـ دیـگـریـ بـرداشـتــ.... بـرایــ خـودشــ... "او" را مـیـ گـویـمـ....

و بـاز رفـتــ.... "او" را کــ نـهـ ! جـسـمـمـ را مـیـ گـویـمـ....

و بـازهـمـ خـواسـتـشـ.... هـشـتـ مـاهـ بـعـد... هـشـتـــ... هـشـتـــ... بــ گـمـانـمـ هـشـتـاد و هـشـتــ بـود... آریــ "او" را مـیـ گـویـمــ....

و بـاز همـ 12 مـاهـ بـعـد....

و بـاز همـ 12 مـاهـ بـعـد....

وبـاز هـمـ ...

و بـاز هـمـ.....

و بـاز....

انـگـار قـولـیـ بـود و قـراریــ....

تـکـهـ تـکـهـ بـرداشـتـ.... نـمـیـدانـمـ چـیـز دیـگـریـ مـانـدهـ یـا نـهـ.... بـایـد از "او" بـپـرسـمـ.....

مـیـلاد بـهـانـهـ اسـتــ.... بـهـانـهـ  ـیـ  د.ـلـ.ـتـ.ـنـ.ـگـ.ـیـ ....

مـیـلادشــــــــ مـبـارکــــــــ ....

اللَّـهُمـَّ صَلِّـ عَلَیـ عَلِیـِّ بنـِ مُوسَیـ الرِّضَا المُرتَضَیـ 

 

 

 

دیدم همه جا بر در و دیوار ضریحش

جایی ننوشته است گنهکار نیاید....

از قول صاحبخانه: دم در بده بفرمایید داخل....

 


 

عکس نوشت: مشهد، حرم، فروردین 91

  آخرنوشت: 

 *امام رئوف دلم را ک میگفتم جسارتی شد و گفتم: ع ا ش ق ش کردی... اما حقیقت این است ک لیلاتر از آنی ک مجنونت باشم...


** ب یاد "غبار" ک در هنگام نگاشتن یادش در یادم آمد:

نشسته ام چو غباری ب شوق اذن دخول....بیا بگو نتکانند پادری ها را....


*** احساس سوختن ب تماشا نمیشود

    آتش بگیر تا ک بدانی چ میکشم....  

****همین!......

 


[ سه شنبه 92/6/26 ] [ 8:24 عصر ] [ حوالی آفتاب ]

ای‌ که‌ می‌پرسی‌ نشان‌ عشق‌ چیست‌...
  عشق‌ چیزی‌ جز ظهور مهر نیست‌...
    عشق یعنی مهر بی‌چون و چرا...
      عشق یعنی کوشش بی‌ادعا...
        عشق یعنی عاشق بی‌زحمتی...
          عشق یعنی بوسه بی‌شهوتی...
            عشق یعنی دشت گل کاری شده...
              در کویری چشمه‌ای جاری شده...
                یک شقایق در میان دشت خار...
                  باور امکان با یک گل بهار...
                    عشق یعنی ترش را شیرین کنی...
                      عشق یعنی نیش را نوشین کنی... 
                        عشق یعنی این که انگوری کنی...
                          عشق یعنی این که زنبوری کنی...
                            عشق یعنی مهربانی در عمل...
                              خلق کیفیت به کندوی عسل...
                                 عشق یعنی گل به جای خار باش...
                                   پل به جای این همه دیوار باش... 
                                     عشق یعنی یک نگاه آشنا...
                                       دیدن  افتادگان  زیر  پا... 
                                         عشق یعنی تنگ بی ماهی شده...
                                           عشق یعنی ، ماهی راهی شده... 
                                             عشق یعنی مرغ‌های خوش نفس... 
                                               بردن آنها به بیرون از قفس... 
                                                 عشق یعنی جنگل دور از تبر...
                                                   دوری سرسبزی از خوف و خطر...
                                                     عشق یعنی از بدی ها اجتناب...
                                                       بردن پروانه از لای کتاب...
                                                         در میان این همه غوغا و شر... 
                                                         عشق یعنی کاهش رنج بشر... 
                                                       ای توانا ، ناتوان عشق باش...
                                                     پهلوانا ، پهلوان عشق باش... 
                                                   عشق یعنی تشنه‌ای خود نیز اگر...
                                                 واگذاری آب را بر تشنه تر...
                                               عشق یعنی ساقی کوثر شدن... 
                                             بی پر و بی پیکر و بی سر شدن... 
                                           نیمه شب سرمست از جام سروش...
                                         در به در انبان خرما روی دوش...
                                       عشق یعنی مشکلی آسان کنی... 
                                     دردی از درمانده‌ای درمان کنی...
                                   عشق یعنی خویشتن را نان کنی... 
                                 مهربانی را چنین ارزان کنی...
                              عشق یعنی نان ده و از دین مپرس...       
                            در مقام بخشش از آیین مپرس...
                         هرکسی او را خدایش جان دهد...
                       آدمی باید که او را نان دهد...
                     عشق یعنی عارف بی خرقه ای... 
                   عشق یعنی آنچنان در نیستی... 
                 تا که معشوقت نداند کیستی... 
               عشق یعنی جسم روحانی شده...
            قلب خورشیدی نورانی شده... 
          عشق یعنی ذهن زیباآفرین... 
        آسمانی کردن روی زمین...
      هر که با عشق آشنا شد مست شد...
    وارد یک راه بی بن بست شد... 
 هرکجا عشق آید و ساکن شود... 
هرچه ناممکن بود ممکن شود... 
درجهان هر کارخوب و ماندنی است...
  رد پای عشق در او دیدنی است...
   سالک آری عشق رمزی در دل است...
    شرح و وصف عشق کاری مشکل است... 
      عشق یعنی شور هستی در کلام
        عشق یعنی شعر، مستی؛ والسلام....

        

 

حوالی نوشت: شعراز زنده یاد مجتبی کاشانی....  


[ چهارشنبه 92/6/13 ] [ 11:20 عصر ] [ حوالی آفتاب ]

دلمان تنگ می شود گاهی
برای بودن های خیالی آدم های عروسکی...
دلمان تنگ می شود گاهی
برای خوابیدن های آرام زمان های کودکی...
دلمان تنگ می شود گاهی
برای بوسیدن گونه های عروسک بی جان...
دلمان حتی تنگ روزهای رفته هم می شود...
حتی تنگ نرسیدن های زود هنگام هم...
حتی برای گرفتن هدیه هایی که مادر برایم می خرید چون خوب بوده ام!
حتی برای ساعت هایی که می خندیدیم یا دعواهای الکی...!
دلم بی اختیار تنگ می شود...!!
دلمان بی منت تنگ می شود
برای خوبی هایی که کردیم و بدی هایی که دیدیم مدام...!
دلمان تنگ می شود برای باران آمدن از چشمانمان...
دلمان که تنگ می شود، خیلی چیزها عوض می شود!
دلمان که تنگ می شود، خیلی قانون ها تبصره می گیرند!
دلمان که تنگ می شود، خیلی پل ها می شکنند!
دلمان که تنگ می شود، خیلی راه ها نرفته می روند!
این دلتنگی ها را مدیون دلی باش که تنگ می شود گاهی
حتی برای خود از خود بی خبرت...!
دلتنگ شو گاهی
حتی برای خنده هایت...!

 

 

 

حوالی نوشت:

1:صرفا جهت امانتداری این متن رو از برنامه " رادیو هفت " شنیدم. و نمیدونم اثر کیه!!!

2:تو سریال روزی روزگاری...

مراد بیگ (زنده یاد شکیبایی) خطاب به خاله لیلا (ژاله علو): من ادعایی ندارم!
خاله لیلا: ادعایی ندارم خودش کم ادعایی نیست...!

3:همینجوری!

4:و دیگر هیچ.....


[ چهارشنبه 92/6/6 ] [ 12:41 صبح ] [ حوالی آفتاب ]

.........

همراه بسیار است، اما همدمی نیست
مثل تمام غصه ها، این هم غمی نیست

دلبسته اندوه دامنگیر خود باش
از عالم غم دلرباتر عالمی نیست

کار بزرگ خویش را کوچک مپندار
از دوست دشمن ساختن کار کمی نیست

چشمی حقیقت بین کنار کعبه می گفت
«انسان» فراوان است، اما «آدمی» نیست


در فکر فتح قله قافم که آنجاست
جایی که تا امروز برآن پرچمی نیست

"فاضل نظری"

 

 

حوالی نوشت: بی دلیل یا با دلیل بودنش مهم نیست...


[ دوشنبه 92/6/4 ] [ 12:13 صبح ] [ حوالی آفتاب ]
........

.: Weblog Themes By S.shAriAty :.

اذن دخـول

تو از حــوالــی آفتـــاب و مشرق دل.... به لحظه های زمینی نهاده ای منزل... درون حادثه ها حاضر است تاریکی... تو از حـــوالــی آفتـــاب می شوی نازل...
رواق دارالحجه
پـنجـره فـولـاد
کفشـداری


زائران امروز: 25
زائران دیروز : 20
کل زائران: 40947

SiaVash